Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Школски тимови

ШКОЛСКИ  ТИМОВИ  И  АКТИВИ
у школској 2018 – 2019. години

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ
1. Срдић Горан
2. Муњиза Нада
3. Руководиоци свих Стручних већа

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ
1. Срдић Горан
2. Муњиза Нада
3. Секулић Татјана – руководилац
4. Николић Марија
5. Мрђан Вељко
6. Марков Боснић Светлана
7. Шушљик Марија
8. Давидов Милена
9. МЗ
10. УП
11. СР

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА
1. Срдић Горан
2. Муњиза Нада
3. Бенцун Верица – руководилац
4. Квргић Вујка
5. Репаши Жужана
6. Медвецки Урач Илдико
7. Рајић Бригита

ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ
1. Срдић Горан
2. Муњиза Нада
3. Мајкић Душица – руководилац
4. Секулић Татјана
5. Николић Марија
6. Шушљик Марија
7. Даничић Бојана
8. Чолак Агнеш
9. ШО
10. УП
11.СР

ТИМ  ЗА  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ
1. Фараго Бенилда – руководилац
2. Даничић Бојана
3. Влајковић Ружица
4. Радић Марија
5. Бенцун Верица
6. Плавшић Мирослав

TИМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ
1. Давидов Милена – руководилац
2. Николић Марија
3. Ђукић Драган
3. Маркоц Боснић Светлана
4. Јухас Атила

ТИМ  ЗА  ИОП
1. Срдић Горан
2. Муњиза Нада
3. Секулић Татјана
4. Давидов Милена
5. Николић Марија
6. Комазец Јасна
7. учитељ из продуженог боравка

ТИМ  ЗА  ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА
1. Ђукић Драган – руководилац
2. Панић Весна
3. Чолак Агнеш
4. Јухас Атила
5. Узелац Никола

ТИМ  ЗА  ЕСТЕТСКО – ХИГИЈЕНСКО  УРЕЂЕЊЕ  ШКОЛЕ  И  ЕКОЛОГИЈУ
1. Панић Весна – руководилац
2. Кострешевић Драгана
3. Ђукић Драган
4. Керец Милена
5. Гамбер Милица
6. Срдић Горан
7. Фараго Бенилда
8. Секулић Татјана
9. Мајкић Душица
10. Нађ Михаљ

ТИМ  ЗА  ИЗРАДУ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ШКОЛСКОГ  САЈТА
1. Јухас Атила – руководилац
2. Гамбер Милица
3. Секулић Татјана
4. Мрђан Вељко
5. Ђукић Драган
6. Репаши Жужана
7. Купрешак Горан

ТИМ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ЂАЧКИХ  ЕКСКУРЗИЈА
1. Квргић Вујка – руководилац
2. Секулић Татјана
3. Ђукић Драган
4. Марков Боснић Светлана

УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ
Одељењске старешине VII и VIII
1. Ђукић Драган
2. Марков боснић Светлана
3. Јухас Атила
4. Давидов Милена
5. Николић Марија