Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Школски тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ

у школској 2022 – 2023. години

СТРУЧНИ ОРГАНИ ОШ „Иво Андрић“ Будисава

 1. Наставничко веће
 2. Одељењска већа
 3. Стручно веће за разредну наставу:

– Бојана Даничић

 1. Стручна већа из области предмета:

српског језика – Квргић Вујка

мађарског језика – Репаши Жужана

страног језика – Милана Мијатов

математика – Светлана Марков Боснић

природних наука – Јухас Атила

историје и географије – Ки Ференц

уметност, култура и спорт – Гамбер Милица

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 • Татјана Секулић – руководилац тима
 • Марков Боснић Светлана
 • Мијатов Милана
 • Мрђан Вељко
 • Марија Шушљик (Викториа Дренковић)
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • Представник родитеља
 • Представник јединице л. самоуправе
 • Представник Ученичког парламента
 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 • Душица Мајкић – руководилац тима
 • Даничић Бојана
 • Мијатов Драгана
 • Оливера Затезало
 • Пилић Лукач Зора
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
 • Директор школе: Горан Срдић
 • руководиоци стручних већа, актива и тимова
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 • Душица Мајкић – руководилац тима
 • Давидов Милена
 • Панић Весна
 • Рената Адам
 • Узелац Никола
 • Јухас Атила
 • Милица Гамбер
 • Бригита Рајић Милановић
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • Секретар: Николина Марић
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента
 1. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
 • Чила Милановић Пожар – педагог, руководилац тима
 • Весна Панић
 • Милена Давидов
 • Сандра Перовић
 • Кострешевић Драгана
 • Бојана Даничић
 • Татјана Секулић
 • Квргић Вујка
 • Комазец Јасна
 • Мијатов Милана
 • Мајкић Душица
 • Оливера Затезало
 • Радић Марија
 • Директор школе: Горан Срдић
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента
 1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 • Светлана Марков Боснић – руководилац тима
 • Милица Адамовић
 • Грбић Богдан
 • Јовић Младен
 • Медвецки Урач Илдико
 • Панић Весна
 • Репаши Жужана
 • Секулић Татјана
 • Сандра Перовић
 • Моника Вуковић
 • Милка Милосавац
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • представник Школског одбора
 • представник Савета родитеља
 • представник Ученичког парламента
 • представник јединице локалне самоуправе
 1. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
 • Секулић Татјана – руководилац тима
 • Милка Милосавац
 • Драган Ђукић
 • Марков Боснић Светлана
 • Мијатов Милана
 • Плавшић Мирослав
 • Сандра Перовић
 • Шушљик Марија
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента
 1. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
 • Вујка Квргић – руководилац тима
 • Гергељ Тинде
 • Рената Адам
 • Богдан Грбић
 • Џиновић Ирен
 • Рајић Милановић Бригита
 • Медвецки Урач Илдико
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента

 

 1. ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО – ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ЕКОЛОГИЈУ
 • Драгана Кострешевић – руководилац тима
 • Гамбер Милица
 • Драган Ђукић
 • Михаљ Нађ

 

 1. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
 • Милена Давидов – руководилац тима
 • Драган Ђукић
 • Илдико Медвецки Урач
 • Даничић Бојана
 • Радић Марија
 • Рајић Милановић Бригита
 • Хорватовић Данијела
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 1. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА
 • Драган Ђукић – руководилац тима
 • Светлана Марков Боснић
 • Богдан Грбић
 • Атила Јухас
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • представник Савета родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента
 1. ТИМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ САЈТА
 • Чила Милановић Пожар – руководилац тима
 • Атила Јухас
 • Грбић Богдан
 • Гамбер Милица
 • Драган Ђукић
 • Мрђан Вељко
 1. ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ
 • Драган Ђукић – руководилац
 • Бојана Даничић
 • Вујка Квргић
 • Рената Адам
 • Јасна Комазец

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

-Руководилац: Светлана Марков Боснић