Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Овим кодексом уређена су правила понашања и начела која нам олакшавају живот и рад у школи и чине  да се у њој осећамо безбедније, лепше и пријатније.

Поштујући правила водимо се начелима  и вредностима толеранције, дијалога, поштовања различитости, другарства, поштења, самоконтроле, одговорности…

 • У школу долазимо 5 минута пре почетка наставе, кашњење се третира као неоправдан изостанак.
 • Бежање са часова само привидно решава проблем који у ствари постаје већи.
 • У школу долазимо уредни, чисти и прикладно одевени.
 • Дечаци да не носе кратки шорц, мајице на бретеле, папуче за плажу, капе, капуљаче и качкете на часу.
 • Девојчице не носе: кратке шорцеве, прекратке сукње изнад колена, мајице на танке бретеле, прекратке мајице, мајице са дубоким деколтеом, исцепане фармерице, накит претераних димензија, пренаглашену шминку непримерену узрасту.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде. Забрањено је отимање и уништавање туђих ствари. Од штете немамо користи, родитељи ће морати да надокнаде оштећено.
 • У школу је забрањено доносити оруђе и оружје којима се могу повредити други.
 • У школу је забрањено доносити петарде и остала пиротехничка средства.
 • Забрањено је доношење и коришћење алкохола, цигарета и дроге у школском објекту и дворишту школе.
 • Ученике, наставнике и остале запослене у школи ословљавамо по имену
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Проблеме решавамо разговором, без свађе, туче, претње.
 • Кажњиво је свако психичко и физичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима.
 • Прихватамо различитост. Никад не омаловажавамо припаднике других вера, нација, пола, материјалног стања, физичког изгледа.
 • У школи не ћутимо у насиљу, обавештавамо одрасле у школи када имамо сазнање о насиљу. То је исправан начин да се насиље прекине.
 • Пажљиви смо према млађим ученицима. Не заборављамо да смо ми њихов узор, они од нас уче.
 • Школа је место да покажемо лепе манире. Свим одраслим особама у школи обраћамо се са ВИ, пропуштамо при пролажењу, не упадамо у реч, не заборављамо да упутимо поздав „Добар дан“ и „Довиђења“.
 • Знамо да кажемо „Извини“ и да опростимо
 • Пре почетка часа наставника чекамо у реду испред учионице.
 • За време одмора водимо рачуна да својим кретањем не повредимо друге.
 • За време великог одмора излазимо у школско двориште, осим у случају лоших временски прилика.
 • Мобилни телефони су нам искључени на часу. Такође је забрањено коришћење мобилног телефона и осталих електронских уређаја у сврхе којима се угрожавају права других (сликање, снимање…) и у сврхе преваре у поступку oцењивања.
 • Ако се одлучимо да у школу донесемо скупоцене личне предмете, то радимо на сопствену одговорност и одговорност наших родитеља. Школа нема обавезу надокнаде истих.
 • Добра припремљеност за час предуслов је да се на часу осећамо сигурно и опуштено.
 • На часу пажљиво слушамо једни друге.
 • Реч тражимо подизањем руке и чекамо да нас наставник прозове.
 • Активно учествујемо на часовима, а код куће радимо домаће задатке.
 • Хигијенским навикама бринемо о свом здрављу и о здрављу других.
 • Прихватајући и поштујући правила понашања у школи мотивишемо остале и дајемо им лични пример и модел понашања, а ми се осећамо боље знајући да смо допринели томе да се у школи сви осећају боље и да свако има своје право да се у школи развија и расте.

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

 • Уласком у школу поштујемо Школска правила и радимо поштујући Закон
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени
 • Дежурни наставник долази у школу пре осталих и предузиме мере у случају нарушавања реда
 • Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других активности
 • Уредно и редовно водимо дневник рада и другу прописану школску евиденцију
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде
 • Учионицу у којој смо одржали час остављамо уредну и закључану
 • Мобилни телефони су нам искључени на часу
 • Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима сваког ученика
 • Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика
 • Ученику се оцена увек саопштава јавно на часу уз одговарајуће образложење
 • Сваки пут када имамо сазнање о насиљу, злостављању или занемаривању детета правовремено реагујемо у складу са Протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
 • Следимо начела објективности, непристрасноси, разборитости, коректности, дијалога и толеранције
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Поштујемо личност ученика, колега, родитеља.
 • Имамо право и дужност непрекидно се усавршавати и радити на унапређењу квалитета и нивоа властитог знања и стручности унутар свог радног места.
 • Наставник штити и обезбеђује поверљиве податке о ученицима и родитељима
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.
 • У раду са колегама подстичемо сарадничке односе, иновативност, тимски рад и размену професионалних искустава.
 • Одељењски старешина правовремено обавештава родитеље о успеху, понашању и изостанцима детета, и пружа информације о другим активностима у школи
 • У школу је забрањено уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе и угрозити живот ученика и запослених и нанети штета имовини школе.
 • Забрањено је уносити, односно користити алкохол и наркотичка средства
 • Поштујући правила понашања у школи мотивишемо ученике и дајемо им лични пример и модел понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 • Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова, термина за пријем родитеља (учитеља, одељенског старешине, предметног наставника).
 • Поштујемо редослед обраћања у оквиру сарадње са школом и то следећим редоследом: прво одељењском старешини, затим предметном наставнику, педагогу и након тога директору школе
 • Сваки родитељ при уласку у школу предаје личну карту на увид дежурном ученику и саопштава разлоге посете
 • Проблеме решавамо разговором
 • Присуствујемо родитељским састанцима и редовно се информишемо о успеху и понашању свог детета
 • Сарађујемо са школом током целе школске године
 • Благовремено обавештавамо школу и ОС о разлозима изостанака детета из школе
 • Изостанке детета правдамо лекарским уверењем
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде
 • Деца у школу доносе скупоцене личне предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља
 • Обавештавамо ОС и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да се насиље дешава међу ученицим
 • Придржавамо се забране пушења у школској згради, улазу у школу и школском дворишту
 • Мотивишемо своју децу и дајемо им лични пример прихватањем и поштовањем правила понашања у школи.